top of page

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Nagyváradi Nelli pszichológus ( Adószám: 75682424-1-22), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és papír alapú feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelő tiszteletben tartja webáruháza ügyfeleinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az Ügyfél, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, Illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése

Név: Nagyváradi Nelli

Székhely: 7696, Hidas, Vörösmarty M. u. 36.

Adószám: 75682424-1-22

e-mail: info@tanuljnellivel.hu

Adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt az Adatkezelő törli, amennyiben az Ügyfél erre vonatkozó kérelmét e-mailben vagy postai úton elküldi. Az Adatkezelő a regisztrációt, és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli.

Fenti rendelkezések nem érintik a más jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Kezelt adatok köre

Rendelés

Termék rendelés során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Saját e-mail cím

 • Kapcsolattartó neve

 • Vezeték és keresztnév

 • Szállítási adatok

 • Számlázási adatok (ha az nem egyezik a szállítási adatokkal)

 • Telefonszám 

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai  jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő Informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. szállító, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) és a cég működése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az Adatkezelő-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzik. Csak és kizárólag az Adatkezelő által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására. Ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel az Ügyfél által megadott adatokat.

Az adatkezelő a fizetés és számlázás bonyolítása érdekében a következő cégekkel dolgozik:

Név: Stripe Inc.

Cím: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States

 

Név: KBOSS.hu Kft.

Cím: 1031, Budapest, Záhony utca 7/D.

E-mail: info@szamlazz.hu

Adószám: 13421739-2-41

 

Név: FoxPost Zrt.

Cím: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

Adószám: 25034644210

 

Az Adatkezelő a webáruház üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi partnerrel dolgozik: Webáruház és tárhely üzemeltetése: 
Név: Wix.com Ltd.

Cím:  6350671, Tel Aviv, 40 Namal Tel Aviv Street

Website: https://wix.com


Az Adatkezelő partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ügyfelek által a webáruházban megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Ügyfél jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Amennyiben az Ügyfél kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, az Adatkezelő által kezeit adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az Ügyfél helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásitól számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakoroltatja;

 • Név: Nagyváradi Nelli

 • Levelezési cím: 7696, Hidas, Vörösmarty M. u. 36.

 • E-mail: info@tanuljnellivel.hu

Az Ügyfél az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 1.  bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 2.  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Adatkezelő a regisztráció során neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Az Ügyfél az e- mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e- mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Ügyfél a közösségi oldalak használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az Adatkezelő jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Az Adatkezelő fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Az Adatkezelő a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni; ebben az esetben az Adatkezelő az Ügyfelet a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

bottom of page